O projekcie

MÓJ DOM BEZ PRZEMOCY  –  głównym celem projektu jest  zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez poprawę dostępności i jakości usług  adresowanych do ofiar przemocy (w tym specjalistycznego poradnictwa), a także  poprawę infrastruktury w placówkach, z których pomocy korzystają adresaci projektu.

Adresatami projektu są osoby wykluczone społecznie, a w szczególności podopieczni Domów Samotnych Matek prowadzonych przez  Stowarzyszenie MONAR w Gdańsku, Turowie i Zgorzelcu – samotne matki  z dziećmi i kobiety w ciąży.

Cel projektu będzie realizowany przede wszystkim poprzez bezpośrednią pomoc psychologiczną i pedagogiczną świadczoną matkom i dzieciom. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia  dla pracowników placówek, podnoszące ich wiedzę na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz metod udzielania pomocy jej ofiarom.

Ważnym elementem projektu będzie wypracowanie zasad współpracy pomiędzy placówkami  a jednostkami pomocy społecznej, służących zwiększeniu skuteczności ich działań. Zasady te mają ułatwić podopiecznym zdobycie umiejętności potrzebnych do budowania  życia rodzinnego bez przemocy.

Projekt przewiduje również poprawę stanu  infrastruktury  w  placówkach biorących w nim udział poprzez wykonanie remontów i zakup wyposażenia.

W wyniku realizacji projektu zwiększone zostaną umiejętności rodzicielskie kobiet wychowujących samotnie dzieci, a dzieci otrzymają wsparcie ukierunkowane na wyrównywanie szans rozwojowych i minimalizowanie skutków doświadczeń związanych z przemocą domową. Pracownicy placówek zwiększą swoje kompetencje związane z pomocą ofiarom przemocy w rodzinie. Wspólne wypracowywanie zasad współpracy pomiędzy organizacją pozarządową prowadzącą placówki dla samotnych kobiet z dziećmi a ośrodkami pomocy społecznej poprawi komunikację, dostarczy wiedzy o ważnych dla obu stron potrzebach oraz uwarunkowaniach, co przełoży się na większą skuteczność wspólnej pracy na rzecz potrzebujących pomocy podopiecznych.  Wypracowane zasady zostaną wdrożone we wszystkich placówkach dla samotnych kobiet z dziećmi prowadzonych przez Stowarzyszenie MONAR.