Eksperci

W ramach projektu „Mój Dom bez Przemocy” powstaną zespoły specjalistów, które zajmą się wypracowaniem zasad współpracy pomiędzy Domami Samotnej Matki Stowarzyszenia MONAR a jednostkami pomocy społecznej oraz innymi służbami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Wypracowane zasady będą określały w szczególności: procedury współpracy, podział kompetencji w działaniach na rzecz podopiecznych placówek, sposoby monitorowania realizacji planów pomocy oraz sprawowanej przez matki opieki nad dziećmi.

W skład zespołów wejdą kierownicy DSM, przedstawiciele OPS oraz inni zaproszeni do współpracy eksperci ze służb społecznych Gdańska, Zgorzelca i Wielunia.

Spotkania eksperckie

Nasi eksperci systematycznie spotykają się i pracują nad zasadami współpracy między domami dla samotnych matek z dziećmi, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w pomoc naszym podopiecznym.

Odbyły się po trzy spotkania w trzech miejscach realizacji projektu :

w Gdańsku – 30.06, 29.09, 30.10,

w Wieluniu – 16.06, 16.09, 28.10

w Zgorzelcu – 23.06, 24.09, 30.10.

W spotkaniach uczestniczyli oprócz ekspertów z ośrodków pomocy społecznej oraz domów samotnej matki, również zaproszeni specjaliści, m. in. przedstawiciele policji i sądu .

Zgodnie przyjęto, że zasady będą obejmowały trzy etapy związane z pobytem podopiecznych domów samotnej matki w tych placówkach – przyjęcie do placówki, sam pobyt i etap opuszczenia placówki.

Podczas spotkań omówiono zasady udzielania pomocy podopiecznym w Stowarzyszeniu MONAR jak również w ośrodkach pomocy społecznej. Wskazywano na najczęściej zdarzające się sytuacje i problemy w poszczególnych fazach pobytu. Zaproponowano rozwiązania, które mają zapobiegać problemom a także pomagać w ich rozwiązaniu. Ustalano podział zadań zgodnie z kompetencjami. Ważne było także jasne określenie kompetencji poszczególnych instytucji, określenie w jakiej sytuacji, który podmiot jest odpowiedzialny za świadczenie i koordynowanie pomocy.

Praca w zespołach była niezwykle twórcza i inspirująca. Wartością spotkań było lepsze wzajemne poznanie własnych kompetencji oraz różnych uwarunkowań wynikających z zasad funkcjonowania organizacji pozarządowej jak również jednostki publicznej.

Następne spotkania odbędą się w listopadzie 2014 r. Będziemy na nich podsumowywać opracowywane zasady i przygotowywać się do planowanego pilotażowego ich wdrażania w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r.